fbpx
Geplaatst op: 04 February 2020

De Haagse theatergroep Firma MES is een collectief dat bestaat uit de artistieke kern Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers, Lindertje Mans (acteurs), Thomas Schoots (regisseur) en Marije van Rest (zakelijk leider).

Firma MES maakt documentair theater over maatschappelijke onderwerpen, vanuit thuisstad Den Haag. Sinds de oprichting in 2009 is Firma Mes uitgegroeid tot een stevig geworteld collectief dat het hele jaar door op uiteenlopende manieren zichtbaar is. Firma Mes is bekend in Den Haag en landelijk groeit een vast publiek dat zich betrokken voelt.

Missie en visie
Firma Mes wil op theatrale wijze documentaire verhalen vertellen over mensen, plekken en belangwekkende maatschappelijke gebeurtenissen. De makers willen zo veel mogelijk in direct contact staan met de bron, omdat zij geloven in de gezamenlijkheid en verbinding die deze verhalen bieden. Hierbij laten de makers zich voeden door input uit de stad. De makers cureren díe verhalen die hun blik verruimen en een diepere verbinding geven met mensen of plekken in de stad. Verhalen die verteld moeten worden in een tijd waarin we allemaal zoeken naar wie we zijn en wat onze gedeelde geschiedenis is.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van enkele bestuursleden is het bestuur van Stichting Firma Mes op zoek naar een nieuwe penningmeester en een nieuw algemeen bestuurslid.

Profielschets van het bestuur

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.

Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting. Er wordt in de samenstelling gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Tevens is het streven dat een meerderheid van de leden gevestigd is in of een sterke band heeft met de stad Den Haag.

Het is wenselijk dat de leden gezamenlijk beschikken over de volgende kwaliteiten en kennis:

 • aantoonbare bestuurlijke ervaring
 • kennis van personeelsbeleid
 • kennis van juridische zaken
 • kennis van zakelijk en financieel management
 • kennis van marketing en publiciteit
 • bestuurlijk en politiek netwerk
 • bekendheid met de landelijke cultuursector
 • netwerk in het (Haagse) bedrijfsleven

Daarnaast is het van belang dat elk lid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de zakelijke leiding en artistieke kern met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Firma Mes.

Profiel Algemeen Bestuurslid

Als lid van het bestuur:

 • heb je affiniteit met podiumkunsten,
 • bezit je over algemene bestuurlijke kwaliteiten, heb je bij voorkeur ervaring als bestuurder bij een culturele en/of fondsenwervende organisatie,
 • ben je in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen,
 • kun je besturen op hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken,
 • ben je in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet je door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden. Met andere woorden, je hebt een goed analytisch vermogen en je beschikt over een helikopterview.
 • onderhoud je contact met de zakelijk leider over de voortgang van bepaalde projecten,
 • breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur,
 • ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen, in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector.

Profiel Penningmeester (aanvullend op bovenstaand profiel)

Als penningmeester:

 • heb je ruime ervaring met het financieel beleid van (non-)profit organisaties, bij voorkeur bij een fondsenwervende instelling,
 • heb je kennis en inzicht in financiële processen en weet je de andere bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, risico’s op vooral financieel terrein,
 • onderhoud je contact met de zakelijk leider over de financiële voortgang en het financieel beleid,
 • breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de financiële zaken van de stichting,
 • zie je toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de zakelijk leider worden opgesteld,
 • voer je – indien van toepassing – overleg met de externe accountant inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening,
 • ben je in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financieel beleid van de stichting,
 • ben je op de hoogte van relevante financiële ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector.

Overig:

 • bestuursleden doen hun werk onbezoldigd
 • de zittingstermijn voor bestuursleden is drie jaar, waarna het bestuurslid eenmalig (en in uitzonderlijke gevallen twee keer) voor opnieuw drie jaar herkozen kan worden,
 • tijdsinvestering: circa vier bestuursvergaderingen (half dagdeel) in Den Haag per jaar, in het voorjaar en najaar wellicht voor penningmeester wat extra werk in verband met de totstandkoming van de jaarrekening en het opstellen van de begroting. Zo mogelijk representatie bij belangrijke momenten zoals premières en bezoeken aan stakeholders.

Wij hechten waarde aan een divers samengesteld bestuur en nodigen vooral ook kandidaten met een bi-culturele achtergrond van harte uit om te solliciteren.

Heb je vragen over de functies, neem contact op met de secretaris van het bestuur, Caroline Wiedenhof (caroline.wiedenhof@gmail.com / 06-14975545).

Reageren kan per email: (marije@firmames.nl) t/m maandag 24 februari 2020. We ontvangen graag een (korte) motivatie en je CV.

We kijken uit naar je reactie!